,دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳

حسابداری

حسابداری

نام :فاطمه 

نام خانوادگی : چورلی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن : 
۳۵۸۶۲۳۳۸-۰۱۷

 


شرح وظایف:

ـ تنظيم اسناد هزينه هاي جاري و اسناد خريد و ليست هاي حقوق كاركنان و ليست هاي دستمزد كارگران و رسيدگي قبل از پرداخت .
 ـ نگهداري حساب پرداخت ها و هزينه هاي مربوط به تنخواهگردان واحدهاي مختلف .
 ـ رسيدگي به حسابها و صورت وضعيت هاي پيمانكاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري و ساير صورتحسابها .
 ـ نظارت در مناقصه ها و مزايده ها و معاملات شهرداري در حدود مقررات و آئين نامه معاملات شهرداريها .
 ـ نگهداري و نظارت در حساب انبارها .
 ـ نگهداري حساب درآمد و هزينه و تأسيسات و اموال شهرداري .
 ـ صدور حواله براي پرداختهاي عهده خزانه شهرداري .
 ـ ثبت كليه عمليات مالي در دفاتر روزنامه و معين و كل .
 ـ تهيه گزارشها و صورتهاي مالي و ترازنامه و گزارش تفريق بودجه.
 ـ بايگاني اسناد و مدارك مالي.
 ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعاليتهاي حسابداري كه در ساير واحدهاي تابعه امور مالي انجام مي شود و تمركز انعكاس و ثبت نتايج آنها در سيستم حسابداري شهرداري .