,سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳

نحوه اخذ پروانه ساخنمانی

الف: مراجعه مالک یا نماینده قانونی ایشان به واحد ساختمانی و تقاضای کتبی پروانه ساختمان که پس از بررسی از جهت قرار گیری ملک در محدوده قانونی شهر و بر اساس وضع موجود و استعلام کتبی از مشاور طرح هادی مدارک ذیل باید از طرف مالک ارئه گردد:

1.  فتوکپی برابر اصل سند مالکیت یا فتوکپی برابر اصل فروشنامه تٲیید شورا

2.  فتوکپی شناسنامه مالک یا نماینده قانونی ایشان

3.  نقشه ثبتی ملک از اداره ثبت نور در صورت ارائه سند مالکیت ششدانگ و ارائه کروکی محل وقوع ملک و مساحت دقیق ملک توسط رایانه به  تٲیید مهندس عضو نظام مهندسی نور

4.  تکمیل فرم استعلام تٲیید مالکیت از شورای شهر و شورای حل اختلاف برای مالکی که سند مالکیت ندارد

 ب: بعد از ارائه مدارک فوق توسط واحد ساختمانی موقعیت زمین , مساحت آن , عرض معابر و میزان تعریض مطابق با طرح پیشنهادی مشاور , کنترل می گردد

از طرف دیگر شامل حراتم برق , رودخانه , نهر و دریا و سایر موارد از ادارات ذیربط استعلام می گردد.

 ج: بعد از بازدید زمین ,استعلامهای اداره برق ,دارائی و دفتر خانه اسناد رسمی (برای زمین های بدون سند ) و غیره اخذ می گردد.

 د: بعد از ارائه استعلامهای مٲخوذه اصول و ضوابط تهیه نقشه های ساختمانی مطابق با قوانین شهرداری و طرح هادی پیشنهادی به مالک داده می شود تا جهت تهیه نقشه ها و مهندس ناظر بهمراه تعهد  کارفرما و مهندس ناظر از نظام مهندسی ساختمان (دفتر نمایندگی نور) به شهرداری ارائه نماید .

م: بعد از کنترل نقشه های ساختمانی توسط واحد ساختمانی و رفع نقص استعلام ,از تٲمین اجتماعی بیمه کارگران ساختمانی اخذ می گردد.

 ھ: بعد از ارائه بیمه کارگری از تٲمین اجتماعی با نوشتن فرم عوارض ,مالک جهت پرداخت عوارضات ساختمانی به واحد مالی معرفی می گردد که پس از مراحل فوق ,پروانه ساختمانی نوشته می شود و بعد از  مهر و امضای شهردار و واحد ساختمانی تحویل مالک می گردد.