,سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳

حقوقی، املاک، ماده صد

مسئول واحد حقوقی، املاک، ماده صد

نام :مهدی

نام خانوادگی : اسماعیلی

تحصیلات :کاردانی حسابداری

تلفن : ۳۵۸۶۲۴۳۸-۰۱۷ 


شرح وظایف:

حقوقی

اجرای دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
برنامه ريزي و انجام كليه فعاليت هاي مربوط به امور حقوقي به منظور حصول اطمينان از حفظ حقوق و منافع سازماني.
طرح دعاوي حقوقي و شكايات كيفري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخ به شكايات و دعاوي احتمالي به طرفيت شهرداري در محاكم قضايي و پيگيري تا حصول نتيجه.
پيگيري پرونده ها و تنظيم لوايح دفاعي و ارايه آن به مراجع قضايي، انتظامي و ديوان عدالت اداري و در صورت لزوم حضور در مراجع مذكور جهت دفاع از حقوق سازماني.
بررسي اطلاعات جمع آوري شده و ارائه نظر مشورتي در زمينه كليه مسائل حقوقي طرح شده در واحدهاي مختلف منطقه.
جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات لازم جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني مصوبات، اساسنامه ها و آئين نامه هاي مورد نياز.
تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري رونوشت قوانين، مصوبات، آيين نامه ها و آراء وحدت رويه قضايي و طبقه بندي آنها.
تهيه متن قراردادهاي منعقده.
پيشنهاد و تنظيم بخشنامه هاي حقوقي داخلي جهت حفظ حقوق سازماني و ارايه آن به مسئول مافوق جهت تصويب و ابلاغ .
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

املاک

ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاک واقع در طرح توسعه معابر با طرحهای مورد نظر شهرداری
بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله اعم از خرید ، فروش ، اجاره و استیجاری و تهیه فهرست طرحهای مورد نیاز
اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی
ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری ، تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره
رسیدگی به اعتراضات و شکایات رسیده در اثر اجرای طرح و اظهار نظر و گزارش جهت کسب دستور مافوق
اقدام به ثبت اراضی متعلق به شهرداری ( مسیلها ، خندقها ، بلوار ، اراضی بلا معارض و بلاصاحب و نظائر آن ) به طور تثبیت مالکیت شهرداری بر املاک و مستحدثات متعلقه با توجه به قوانین
صورت برداری و نگهداری املاک و اراضی متروکه و مسیلها با همکاری نواحی و واحدهای مسئول شهرداری
پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری شهرداری در دادگاههای عمومی و کیفری
پیگیری شکایات مطروحه شهرداری در دادگاههای عمومی و کیفری و رفاع از حقوق شهرداری در محاکم قضایی

ماده صد

ممانعت از هر گونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از شهرداری
ممانعت از هر گونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از شهرداری در کاربری غیر مجاز
ممانعت از زدن بالکن ، پله ، رمپ و تجاوز به معبر عمومی
تشکیل جلسات برای ملکهای مختلف صدور رای جریمه یا تخریب و در صورت اعتراض مالک تشکیل جلسه ارجاع به کمیسیون تجدید نظر .
اخطار به واحدهای تجاری بدهکار و در صورت لزوم عدم پرداخت به استناد رای صادره اقدام به پلمپ محل
اخطار به واحدهای مسکونی بدهکار