,پنجشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

امین اموال،CNG

امین اموال، CNG

نام :احمد

نام خانوادگی : سرگزی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن :۳۵۸۶۶۷۶۱-۰۱۷
 

 


شرح وظایف:

امین اموال

اجرای دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطها.
اقدام به تحويل گرفتن اموال خريداري شده و تحويل آنها به افراد درخواست كننده پس از صدور قبض انبار.
نگهداري حساب كليه اموال منقول شهرداري و ثبت مشخصات كامل آنها در دفاتر اموال و يا نرم افزارهاي مربوطه بر اساس آيين  نامه هاي مصوب .
اقدام لازم در نگهداري و حفظ اموال شهرداري با همكاري واحدهاي ذيربط .
جاري نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اتاقها و واحدهاي مربوط .
صدور برگه خروج اموال از ساختمان منطقه بر حسب ضرورت با دستور مقام مافوق.
اقدام در طبقه بندي اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود .
صورت برداري از اموال فرسوده و غير قابل استفاده به منظور فروش با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ضمن هماهنگي با انبار و اموال مركزي و تحويل يك نسخه از صورت جلسه تحويلي به حسابداري منطقه جهت كسر از حسابهاي انتظامي اموال.
انجام الصاق برچسب بر روي اموال شهرداري و ثبت در دفاتر اموال با ذكر شماره و صدور قبض انبار.
اقدام در خصوص انبار گرداني در پايان سال به منظور مشخص نمودن وضعيت اموال موجود در انبار اعم از كسري، اضافي و نهايتاً پيگيري براي حل آنها.
تهيه و تنظيم سيستم كد گذاري جهت دسترسي سريعتر به كالاها و امضاء و مهر بارنامه يا صدور و رسيد انبار.
مغايرت گيري با سيستم اموال در راستاي يكسان نمودن ثبت و كسر اقلام اموالي و نهايتأ يكسان بودن تعداد اموال در منطقه با  سيستم اموال و انبار.
كنترل ايمني در انبار جهت حفاظت از كالاها و محصولات موجود در انبار.
ثبت و صدور حواله ها و رسيدهاي انبار كالا و محصولات.
اسكن نمودن كليه اسناد مالي منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

CNG

هماهنگی ،توسعه و ساماندهی مراکز سوخت و جایگاه های CNG با همکاری ستاد مذکور در شهرداری 
ایجاد شرایط لازم برای واگذاری و انتقال جایگاهها به بخش خصوصی
تنظیم برنامه اجرایی در بهره برداری بی وقفه جایگاه ها
پیگیری اجرای دستورالعمل های صادره و موازین HSE از شرکت های پخش فرآورده های نفتی و گاز از پیمانکاران شاغل در جایگاه ها
هماهنگی و تعامل با شرکت های برق ، گاز ،پخش فرآورده های نفتی و سایر مراجع در اداره بهینه جایگاه ها
توزیع CNG و رفع مشکلات مرتبط با عرضه آن در سطح جایگاه ها
پیگیری شکایات واصله از متقاضیان در عرضه و موارد فنی جایگاه ها
ارائه خدمات ستادی و فنی به سایر شهرداری های کشور
تنظیم شرح خدمات قرارداد ها و پیگیری اعمال اقدامات مرتبط به تشریفات قراردادها جایگاههای CNG
پشتیبانی و رفع نواقص ابنیه و تجهیزات تکمیلی جایگاههای تابعه