,پنجشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

امور فنی و عمرانی، حفاری

 

مسئول واحد امور فنی و عمرانی، حفاری  

نام : 

نام خانوادگی : 

تحصیلات : 

تلفن :

 


شرح وظایف:

امور فنی و عمرانی

 اجرای دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و ... در محدوده شهرداری.
نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده شهرداری.
نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .
بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .
پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده شهرداری.
اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده شهرداری.
نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده شهرداری.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف

حفاری 

هماهنگی حفاریهای معابر – هماهنگی ادارات تأسیساتی با شهرداری و بالعکس توسط واحد هماهنگی و نماینده کمیسیون . 
بررسی خسارتهای وارده از ادارات تأسیساتی به حوزه های شهرداری و بالعکس از حوزه ها به ادارات مذکور و مشخص نمودن علل آن توسط نماینده کمیسیون . 
صدور مجوزات حفاری انشعابات بعد از استعلامهای لازم از شهرسازی مناطق و اداره جهاد کشاورزی توسط واحد صدور انشعابات بازدید و کنترل پرونده های متقاضیان از نظر اصول شهرسازی و کنترل تخلفات انجام گرفته و کنترل پرداخت جرائم آن توسط کارشناس شهرسازی کمیسیون . 
صدور مجوز حفاری شبکه پس از استعلام از شهرسازی مناطق و جهاد کشاورزی و پس از هماهنگی کامل با ادرات تأسیساتی و راهنمائی و رانندگی و معاونت ترافیک و خدمات فنی (صورتجلسه کتبی) و پس از پرداخت وجه مجوز یا تعهد مالی معتبر توسط واحد صدور شبکه . 
حراست از کلیه معابر شهری و فضا های سبز اطراف معابر و جلو گیری از هر گونه حفاری بدون مجوز یا هماهنگی قبلی توسط واحد گشت . 
کنترل مجوز های صادره و فاکسهای ارسالی از ادارات جهت هماهنگی و انجام حفاری طبق اصول فنی توسط واحد گشت. 
نظارت و کنترل ترمیم کلیه حفاریهای ادرات و واحدهای شهرداری بر طبق موازین کمیسیون توسط واحد نظارت و کارشناس فنی . 
انجام ترمیم ترانشه های شرکت گاز و اداره برق طبق اصول فنی توسط پیمانکار کمیسیون ( البته با نظارت کامل کارشناس فنی ) . 
تشکیل جلسات و بحث و بررسی حسابهای فی مابین ادارات و شهرداری و تهاتر های لازم با هماهنگی شهردارمحترم توسط مدیر کمیسیون حفاریها .