,دوشنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۰

معرفی شهردار

نام و نام خانوادگی سعید اسماعیلی   

مدرک تحصیلی :

لیسانس مهندسی معدن

فوق لیسانس ژئوتکنیک

دانشجوی دکترای مهندسی معدن