,دوشنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۰

ارتباط با شهردار

شما مي توانيد از طريق شماره هاي زير با دفتر شهردار  ارتباط برقرار نماييد:

مسئول دفتر:

علی اسماعیلی

تلفن:35865999-017

دورنگار: 35862201-017

پست الکترونیکی: info@khanbebinshahr.ir