,دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳

ارتباط با شهردار

شما مي توانيد از طريق شماره هاي زير با دفتر شهردار  ارتباط برقرار نماييد:

مسئول دفتر:

علی اسماعیلی

تلفن:۰۱۷۳۵۸۶۲۲۱۵

دورنگار: ۰۱۷۳۵۸۶۲۲۰۱

پست الکترونیکی: info@khanbebinshahr.ir