,پنجشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

ساختمانی،خدمات شهری

مسئول واحد ساختمانی، خدمات شهری 

نام :ابوالقاسم

نام خانوادگی : بیانی

تحصیلات : کارشناسی مهندسی معماری

تلفن : 
35866762-017

 


شرح وظایف:

ساختمانی

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
رعايت دقيق ضوابط شهرسازي با توجه به نظريه كار شناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و كنترل دقيق آن ( از نظر كاربري، ضابطه، ارتفاع، مورد مسيري و ... ).
كنترل نقشه هاي معماري از نظر شهرسازي و نظريه كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي جهت طرح در كميسيون شهرسازي و معماري و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد و همچنين ورود اطلاعات نقشه ها.
بررسي گزارش كارشناسي و تطبيق آن با سوابق پرونده جهت كليه پاسخ استعلام ها.
تعيين و ميزان نوع تخلف به منظور ارجاع به كميسيون ماده صد.
پاسخ استعلام هاي ادارات و ساير واحد هاي تابعه شهرداري.
بررسي و پاسخگويي به موارد تخلفات ارايه از نظر شكايات مجاورين.
بررسي و تعيين كدهاي عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراكم، پاركينگ گروهي و ... ).
بررسي، پيگيري و اعتراض به آراء كميسيون ماده صد و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد.
بررسي نقشه ها از نظر شهرسازي در ساختمان هاي بلند مرتبه و بررسي نقشه هاي ساختمان هاي كوتاه مرتبه از نظر معماري، شهرسازي و سازه.
بررسي و اصلاح نقشه هاي ساختماني.
پاسخ لازم به درخواست هاي تعميرات، تفكيك  و ...
تنظيم صورت جلسه هاي لازم شهرسازي و بررسي موردي پروژه ها و مباحث شهرسازي.
تهيه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
كنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعيت بنا، پايان كار و انجام كار.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

خدمات شهری

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت مستمر بر معابر عمومي و جمع آوري زباله، ضايعات، نخاله و همچنين لايروبي مسيل ها و كانال هاي واقع در محدوده.
نظارت بر برف روبي و بارندگي و مراقبت در پاك بودن مسيلها و اقدامات لازم و پيشگيرانه براي جلوگيري از جريان سيلاب ها در معابر عمومي و مساكن در محدوده.
نظارت بر نگهداري و تعمير پل ها، جداول، روفوژهاي وسط و ساختمانهاي متعلق.
همكاري با واحدهاي ذيربط در امحاء حشرات و حيوانات موذي و ولگرد.
توسعه و گسترش فضاي سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي.
نظارت بر حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود در منطقه شامل ميادين، رفوژها، پاركهاي محلي، اشجار و معابر عمومي با هماهنگي سازمان پاركها و فضاي سبز برابر اختيارات تفويض شده.
نظارت بر نگهداري آسفالت معابر و اماكن عمومي و پيگيري انجام لكه گيري آسفالت معابر و اماكن عمومي در محدوده.
جلوگيري از كار اماكن آلاينده و خلاف بهداشت با هماهنگي و مشاركت ديگر ادارات و سازمان هاي ذي ربط.
جلوگيري از هرگونه سد معابر عمومي و مشاغل مزاحم، تكدي گري و جمع آوري آنها.
نظارت بر اجراي كليه اقدامات در خصوص زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در چارچوب طرح هاي مصوب شهرداري.
برنامه ريزي در خصوص استفاده از ظرفيت هاي بالقوه منطقه در امور خدمات شهري.
برنامه ريزي جهت جذب بودجه هاي پيش بيني شده پروژه هاي زيباسازي محدوده.
مشاركت در تهيه كليه طرح هاي مرتبط با محيط شهري با ديگر ادارات و سازمانهاي ذي ربط.
تهيه گزارشات لازم در زمينه پيشرفت پروژه هاي خدمات شهري و اعلام آن به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.