,دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳

امور اداری، کارگزینی ، دبیرخانه

مسئول واحد اداری، کارگزینی ،دبیرخانهنام :جواد 

نام خانوادگی : اشجاری

 تحصیلات :کارشناسی مدیریت عملیات امداد و نجات

تلفن :
۳۵۸۶۲۲۱۵-۰۱۷
 

 


شرح وظایف:

امور اداری

تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل منطقه و پرسنل انتظامي

تهيه و تنظيم آمار ماهيانه (امكانات – نيروي انساني )

صدور احكام پرسنلي اعم از بازنشستگي و باز خريدي و ....

صدور ابلاغهاي داخلي پرسنل – صدور تسويه حساب پرسنل

نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي زير مجموعه (دبيرخانه، بايگاني)

ثبت و به روز كردن مرخصي ها و ماموريت هاي ساعتي و روزانه

کارگزینی

كنترل ورود و خروج از طريق برگه هاي مربوطه و دستگاه كارت ساعت

تطبيق مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق و ساعتي

بايگاني مدارك پرسنلي

تنظيم قراردادهاي پرسنلي

صدور احكام پرسنلي

صدوركاردكس مرخصي ساليانه

تنظيم كاركرد ماهيانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهيانه

انجام امور اداري مربوط به بيمه كاركنان ( تامين اجتماعي + تكميلي)

هماهنگي و انجام امور رفاهي

پيگيري ابلاغهاي داخلي و صدور تسويه حساب پرسنلي

تنظيم آمار ماهيانه

دبیرخانه

كنترل در امور ثبت و توزيع و تفكيك نامه هاي وارده به شهرداري و ارجاع به دواير ذيربط

كنترل و تصحيح نامه هاي صادره از نظر آيين نگارش

حفظ و نگهداري كليه اسناد و اوراق و سوابق اداري واحد مربوطه

نظارت مستمر در حسن اجرائي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات

ارجاع سوابق و پرونده هاي صادره به واحد هاي مربوطه و بايگاني

تطبيق پيش نويس هاي اداري و تهيه گزارشات و ارائه آمارهاي لازم

تطبيق پيش نويس ها و نامه هاي تايپ شده 

تحويل نامه هاي صادره به ارباب رجوع

تفكيك نامه هاي وارده و صادره و ارسال رونوشت نامه ها به واحد هاي مربوطه