,پنجشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارپردازی، موتوری

مسئول واحد کارپردازی، موتوری

نام :ابوالحسن 

نام خانوادگی : اخلی

 تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تلفن : 35862338-017

 


شرح وظایف:
کارپردازی

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
اقدام در تهيه كالا و خدمات مورد نياز با عنايت به آيين نامه مالي شهرداري و ضوابط و دستورالعمل هاي صادره در حد نصاب معاملات.
تهيه كالا و خدمات مورد نياز در چهار چوب مقررات مالي و دستورالعمل هاي صادره و تحويل كالا و خدمات به واحد متقاضي از طريق سيستم انبار و اموال و همچنين تنظيم صورت جلسه كميسيون تحويل.
تحقيق و بررسي لازم در انجام معاملات جزئي با هماهنگي مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري.
اقدام در خصوص اخذ مشخصات كامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قيمت بر روي فاكتور ها.
انجام معاملات متوسط برابر آيين نامه معاملاتي شهرداري و دستورالعمل هاي مربوطه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

موتوری
تقسیم وظایف موتوری به کلیه واحدهای شهرداری اعم از وسایط نقلیه عمران و ماشینهای زباله کشی و سایر وسایل بر اساس ضوابط و دستورالعملها
تنظیم برنامه کار رانندگان و تهیه ماشین آلات و حفظ و نگهداری خودروها و تعیین استهلاک ماشین آلات و حفظ و نگهداری کلیه سوابق و پرونده های مربوطه
تعیین محل مناسب جهت اسکان خودروها و نظارت بر حسن جریان امور آنها
پیش بینی تهیه قطعات و لوازم یدکی مربوطه به خودروها و حفظ و نگهداری آنها در انبارها مربوطه و همکاری با انبار دار شهرداری با توجه به نوع و حجم و کثرت آنها
بررسی نیازهای واحدهای مختلف شهرداری از لحاظ خودرو
انجام تعمیرات اساسی و کلی و جزئی وسایط نقلیه اعم از سبک و سنگین و غیره
شرکت در کمیسیون های مربوط به خرید و فروش خودروها و لوازم یدکی آنها
نظارت بر تحویل و تحول کلیه خودروها و تهیه و نگهداری دفاتر مشخصات کلیه وسلیط نقلیه و قید در کارنامه وسایط نقلیه
تعیین و تشخیص خودروهای فرسوده و از رده خارج شده شهرداری و تهیه گزارش بمنظور فروش و یا اخراج آنها
انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.