فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
,پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

امور مالی

مسئول واحد امور مالی  

نام :محمدرضا

نام خانوادگی : سوخت سرایی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی


تلفن :
۳۵۸۶۲۳۳۸-۰۱۷

 


شرح وظایف:

 -   نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده
     واحد ها
  -   نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها
  -   نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق شهرداری صدور دستور و تعلیمات لازم و کوشش
     در رفع نواقص کار
  -   تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
  -   تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها
  -   اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
  -   بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
  -   نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
  -  همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعملهای
    صادره و ارائه آن به مراجع ذیربطی با همکاری 
  -   شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است
  -  اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی
  -  نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و
    مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه
  -  اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل  تراز آزمایشی ماهیانه،
     گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایر بانکی و ...
  -  اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای
    مالی
  -  اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها
  - انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق