,سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳

امور مالی

مسئول واحد امور مالی  

نام :محمدرضا

نام خانوادگی : سوخت سرایی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی


تلفن :
۳۵۸۶۲۳۳۸-۰۱۷

 


شرح وظایف:

 -   نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده
     واحد ها
  -   نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها
  -   نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق شهرداری صدور دستور و تعلیمات لازم و کوشش
     در رفع نواقص کار
  -   تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
  -   تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها
  -   اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
  -   بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
  -   نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
  -  همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعملهای
    صادره و ارائه آن به مراجع ذیربطی با همکاری 
  -   شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است
  -  اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی
  -  نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و
    مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه
  -  اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل  تراز آزمایشی ماهیانه،
     گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایر بانکی و ...
  -  اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای
    مالی
  -  اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها
  - انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق