,سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳

وظایف و اختیارات

شرح وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر

طبق ماده 71 قانون وآيين نامه تشکيلات شوراهاي اسلامي

1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره 1: شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد 
تبصره 2 : شهردار نمي تواند همزمان عضو شوراي اسلامي شهر باشد.
تبصره 3 : نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر ومراکز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر وحکم وزير کشور ودر ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت مي گيرد.
تبصره 4 : دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد :
الف : استعفاي کتبي با تصويب شورا
ب: برکناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
ج: تعليق طبق مقررات قانوني
د : فقدان هريک از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر 
2- بررسي وشناخت کمبودها ، نيازها ونارسائيهاي اجتماعي ، فرهنگي وآموزشي ، بهداشتي، اقتصادي ورفاهي حوزه انتخابيه وتهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي وراه حلهاي کاربردي در اين زمينه ها ، جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذير بط.
_ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب در امور شهرداري وساير سازمانهاي خدماتي در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد. 
3- همکاري با مسئولين اجرائي ونهادها وسازمانهاي مملکتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي وعمراني بنا به درخواست آنان 
4- برنامه ريزي در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي ،آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط. 
5- تشويق وترغيب مردم در خصوص گسترش مراکز تفريحي ، ورزشي وفرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط. 
6- اقدام در خصوص تشکيل انجمنها ونهاد هاي اجتماعي ،امدادي ، ارشادي وتاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع ومصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي وتوزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط. 
7- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه ودارائيهاي نقدي جنسي واموال منقول وغير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد. 
8- تصويب آيين نامه پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت کشور. 
9- تاييد صورت جامع درآمد وهزينه شهرداري که هر شش ماه يکبار توسط شهرداري تهيه مي شود وانتشار آن براي اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور . 
10-همکاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي وجامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت کشور ووزارت مسکن وشهرسازي. 
11- تصويب بودجه ، اصلاح ومتمم بودجه سالانه شهرداري وموسسات وشرکتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها وهمچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره : کليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي که با تاييد شوراي اسلامي شهر در بانکها افتتاح مي شود واريز وطبق قانون مربوطه هزينه خواهد شد.
12- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ مدت وميزان کارمزد. 
13- تصويب معاملات ونظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره واستيجاري ، که به نام شهر وشهرداري صورت پذيرد با در نظر گرفتن صرفه وصلاح وبا رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره : به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار نصويب وانجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد. 
14- تصويب اساسنامه موسسات وشرکتهاي وابسته به شهرداري با تاييد وموافقت وزارت کشور. 
15- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي شود. 
16- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري. 
17- نظارت بر امور بهداشت نظارت شهر. 
18- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها وديگر اماکن عمومي که توسط بخش خصوصي تعاوني ويا دولتي اداره مي شود . 
19- وضع تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ، نظافت وبهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن. 
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي 
وعمران وزيبايي شهر. 
21- نظارت بر ايجاد گورستان غسالخانه وتهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر. 
22- وضع مقررات ونظارت بر حفر مجاري و مسير هاي تاسيسات شهري . 
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوطه به ايجاد وتوسعه معابر ، خيابانها ، ميادين وفضاهاي 
سبز وتاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه. 
24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابانها ، کوچه وکوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها. 
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب ويا الصاق هر نوع نوشته وآگهي وتابلو بر روي ديوارهاي شهري با رعايت مقررات موضوعه وانتشار آن براي عموم. 
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري وسازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها . 
27- تصويب نرخه کرايه وسايل نقليه درون شهري. 
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد واداره ميدانها ي عمومي توسط شهرداري ، براي خريد وفروش ما يحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه. 
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريک مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط ، براي داير کردن نمايشگاههاي کشاورزي ، هنري،و...